CE 1160x100 4 2

Joi, 08 Octombrie 2020 10:57

Criza a speriat străinii care voiau să facă afaceri în Moldova

investitii 04Investiţiile directe în economia naţională au înregistrat, pe parcursul trimestrului II 2020, ieşiri nete de capital în valoare de 19,43 mil. USD, din care investiţiile în capital social au reprezentat intrări nete de 8,99 mil. USD (intrări – 19,18 mil. USD, ieşiri de capital – 10,19 mil. USD). Venitul reinvestit a înregistrat o valoare negativă de 3,33 mil. USD, determinată de pierderile nete înregistrate de alte sectoare – 10,00 mil. USD, arată datele Băncii Naţionale a Moldovei.

Efectul acestei scăderi a fost parţial compensat de reinvestirile din sectorul bancar care au totalizat 6,67 mil. USD. La alt capital intrările de 23,86 mil. USD înregistrate de alte sectoare reprezintă trageri de împrumuturi de la investitorii străini direcţi în sumă de 17,20 mil. USD şi rambursări în sumă de 6,66 mil. USD ale împrumuturilor acordate anterior de firmele-fiice rezidente investitorilor străini (conform orarului). Ieşirile de alt capital în sumă totală de 48,95 mil. USD au rezultat din: rambursările, conform orarului, de împrumuturi contractate anterior de către agenţii economici rezidenţi de la investitori străini direcţi în sumă de 42,49 mil. USD şi acordarea de împrumuturi investitorilor străini în valoare de 6,46 mil. USD.

Investiţiile de portofoliu, în picaj

Investiţiile de portofoliu au înregistrat, în trimestrul II 2020, ieşiri nete de capital în valoare de 1,05 mil. USD, determinate de majorarea activelor externe ale altor sectoare sub formă de participaţii şi acţiuni cu 1,23 mil. USD, în timp ce activele sectorului bancar au scăzut cu 0,01 mil. USD. Concomitent, s-au majorat şi pasivele externe ale altor sectoare sub formă de participaţii şi acţiuni cu 0,17 mil. USD.

În trimestrul II 2020, la capitolul “alte investiţii” (numerar şi depozite, împrumuturi, credite comerciale şi avansuri, alte active şi pasive) s-au înregistrat intrări nete în valoare de 316,62 mil. USD. Această evoluţie a fost determinată de majorarea netă a pasivelor cu 340,25 mil. USD (acumularea brută de noi pasive a fost evaluată la 440,00 mil. USD, iar stingerea brută a pasivelor – la 99,75 mil. USD). Concomitent, activele financia­re externe au crescut cu 23,63 mil. USD în valoare netă (achiziţia brută de noi active financiare externe a constituit 111,97 mil. USD, iar diminuarea brută a activelor achiziţionate anterior – 88,34 mil. USD).

Creşterea netă a activelor financiare la articolul alte investiţii, înregistrată pe parcursul trimestrului II 2020, a reflectat, în principal, majorarea activelor sub formă de numerar şi depozite în sumă netă de 19,46 mil. USD (activele băncilor licenţiate au crescut cu 101,66 mil. USD, iar cele ale societăţilor nefinanciare, gospodăriilor populaţiei şi instituţiilor fără scop lucrativ au scăzut cu 82,20 mil. USD). De asemenea, la sporirea activelor au contribuit creditele comercia­le şi avansurile acordate de rezidenţi nerezidenţilor în sumă netă de 7,53 mil. USD.

Majorarea netă a pasivelor financiare la articolul “alte investiţii” a fost determinată de creşterea netă a angajamentelor sub formă de împrumuturi cu 327,91 mil. USD, credite comercia­le şi avansuri primite de rezidenţi de la parteneri comerciali nerezidenţi cu 9,08 mil. USD, numerar şi depozite cu 4,26 mil. USD. Pasivele sub formă de alte angajamente au scăzut cu 1,00 mil. USD.

Împrumuturile în cadrul altor investiţii au înregistrat intrări nete de capital în valoare de 331,27 mil. USD (activele s-au diminuat în bază netă cu 3,36 mil. USD, iar pasivele au crescut cu 327,91 mil. USD). Pe parcursul trimestrului II 2020, au fost valorificate împrumuturi din exterior în sumă totală de 426,66 mil. USD, dintre care pe termen lung – 421,11 mil. USD. Rambursările totale au constituit 98,75 mil. USD, dintre care ale împrumuturilor pe termen lung – 96,22 mil. USD.

Activele financiare externe ale rezidenţilor sub formă de investiţii directe au înregistrat o creştere netă de 3,67 mil. USD, determinată de participaţiile rezidenţilor în capitalul întreprinderilor de peste hotare, care au crescut cu 3,59 mil. USD, precum şi de majorarea cu 0,28 mil. USD a datoriilor filialelor din străinătate faţă de investitorii direcţi din Republica Moldova. Totodată, investitorii străini direcţi au rambursat 0,20 mil. USD din datoriile lor faţă de filialele din Republica Moldova.

Pasivele sub formă de investiţii directe au înregistrat o diminuare netă de 22,89 mil. USD, ce a rezultat preponderent din rambursările nete ale datoriilor (sub formă de împrumuturi, credite comerciale şi alte datorii) întreprinderilor-fiice rezidente faţă de investitorii lor direcţi de peste hotare în sumă de 28,55 mil. USD, precum şi din pierderile nete de 3,33 mil. USD suportate de întreprinderile rezidente cu capital străin direct pe parcursul trimestrului. Concomitent, au fost înregistrate intrări de capital sub formă de participaţii şi acţiuni în valoare netă de 8,99 mil. USD.

Ieşirile de capital au depăşit intrările

Stocul activelor sub formă de investiţii directe a însumat 342,38 mil. USD, în creştere cu 3,0 la sută comparativ cu 31.12.2019. Activele sub formă de investiţii de portofoliu şi derivate financiare au înregistrat un stoc de 16,44 mil. USD (+8,2 la sută). Activele sub formă de alte investiţii s-au majorat pe parcursul primei jumătăţi a anului 2020 cu 5,1 la sută, constituind 1 978,35 mil. USD. Componenta de bază a acestora – stocul activelor sub formă de numerar şi depozite – a constituit 1 214,37 mil. USD, majorându-se cu 10,6 la sută pe parcursul semestrului I 2020, ca rezultat al majorării stocului activelor sub formă de numerar şi depozite ale băncilor licenţiate cu 141,14 mil. USD şi al micşorării mijloacelor financiare ce aparţin altor sectoare cu 24,73 mil. USD.

Situaţia dificilă, dar şi incertitudinea de pe plan extern a făcut ca o parte din investitori să-şi scoată capitalul din R. Moldova. Astfel, este pentru prima dată după criza din 2009 când ieşirile de capital au depăşit intrările. Datele Băncii Naţionale a Moldovei relevă că în trimestrul doi al anului curent, ieşirile de capital au însumat 62,94. mil. USD comparativ cu 40 mil. USD – intrările de capital.

Totodată, investiţiile directe peste hotare ale rezidenţilor R. Moldova au înregistrat, în trimestrul II 2020, ieşiri nete de capital în valoare de 3,61 mil. USD, compuse din participaţii la capitalul social al întreprinderilor afiliate din străinătate.

Economiştii sunt de părere că investiţiile în R. Moldova sunt afectate de situaţia politică, corupţia şi birocraţia, insuficienţa resurselor umane calificate, infrastructura pieţei slab dezvoltată. Pentru dezvoltarea climatului investiţional în ţară, este necesară perfecţionarea managementului administrării organelor centrale şi locale pentru a ajuta investitorii, inclusiv cei străini, la fiecare etapă a procesului investiţional în economia naţională.

Sectoarele prioritare ale economiei pentru atragerea capitalului sunt: prestarea serviciilor antreprenorilor, elaborarea produselor de tehnologii informaţionale, dezvoltarea industriei electronice, dezvoltarea industriei uşoare, producerea pieselor pentru serviciile auto, sectorul agroindustrial, turismul, logistica transportului, dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii.

Soluţionarea eficientă a acestor probleme va permite asigurarea realizării scopurilor strategice ale dezvoltării economiei naţionale.

Victor Ursu

capital.market.md

ODIMM logo
280 70
Яндекс.Метрика