Joi, 12 Martie 2015 17:43

Recomandări AmCham Moldova la Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind achiziționarea de medicamente și alte produse de uz medical pentru necesitățile sistemului de sănătate

amcham moldova logoDlui Mircea BUGA
Ministru al Sănătății al Republicii Moldova

Copie: Dlui Chiril GABURICI
Prim-ministru al Republicii Moldova

Copie: Dlui Stephane Bride
Ministru al Economiei al REPUBLICII Moldova
Nr. 8 din 4 martie 2015


Ref.: Recomandări AmCham Moldova la Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind achiziționarea de medicamente și alte produse de uz medical pentru necesitățile sistemului de sănătate


Stimate Domnule Ministru,


Din numele Asociației Patronale “Camera de Comerţ Americană din Moldova” (în continuare „AmCham Moldova”) venim să Vă asigurăm de înaltele noastre considerațiuni.


Prin această scrisoare intenționăm să aducem contribuția noastră la revizuirea Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind achiziționarea de medicamente și alte produse de uz medical pentru necesitățile sistemului de sănătate. Salutăm inițiativa Ministerului Sănătății de a îmbunătăți mecanismul de achiziționare de medicamente și alte produse de uz medical în scopul asigurării livrărilor continue de medicamente și dispozitive medicale către instituțiile medicale, într-un final garantând-se accesul neîntrerupt al pacienților la tratament. Pe de altă parte, făcând abstracție de domeniul reglementat de Proiect, precum şi în baza principiului de egalitate în faţa Legii, solicităm respectuos îndeplinirea procedurilor legale față de Proiectul în cauză, cât și vis-a-vis de orice alte proiecte viitoare, considerate social importante și cu un impact major asupra anumitor sectoare ale economiei.


Așadar, ne vom referi, în primul rînd, la aspecte importante de procedură, iar ulterior, mai jos, sunt listate și obiecțiile privind conținutul Proiectului.


1. Emiterea / aprobarea actelor normative, în lipsa unor documente de însoțire a proiectului de act normativ (Analiza Impactului de Reglementare), fără a fi consultate cu mediul de afaceri, cu Grupul de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător, încalcă mai multe acte legislative şi normative, aşa precum:


- Art. 4, alin (61) a Legii nr. 317, privind actele normative ale Guvernului, prevede că autorităţile administraţiei publice şi instituţiile abilitate prin lege cu funcţii de reglementare şi de control sunt obligate:


a) să informeze asupra proiectelor de acte normative şi să asigure implicarea sectorului privat, a societăţii civile şi a persoanelor fizice în elaborarea de acte normative şi în procesul luării deciziilor;
b) să asigure accesul liber la proiectele de acte normative prin publicarea acestora în mijloacele de informare în masă şi plasarea în pagina web a autorităţii administraţiei publice sau a instituţiei abilitate prin lege cu funcţii de reglementare şi de control respective.


- Art. 37, Legea nr. 317, din 18.07.2003, stipulează obligația întocmirii documentelor de fundamentare (Analiza Impactului de Reglementare) a necesității de elaborare a proiectului de act normativ;
- Hotărârea Guvernului nr. 1230 din 24 octombrie 2006 cu privire la aprobarea Metodologiei de analiză a impactului de reglementare şi de monitorizare a eficienţei actului de reglementare, conform căreia autoritatea publică este obligată să efectueze analiza impactului de reglementare la elaborarea proiectelor de acte normative. Această analiză se prezintă spre revizuire şi aprobare Grupului de Lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător;
- Hotărârea Guvernului nr. 1030 din 3 octombrie 2005, pct. 5 cu privire la Registrul actelor oficiale de reglementare a activităţii de întreprinzător, conform căruia autorităţile administrative, până la aprobarea actelor normative ramurale ce se referă la reglementarea activităţii de întreprinzător, vor supune aceste proiecte unei expertize juridice, economice, financiare în Grupul de lucru al Comisiei de
stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător;
- Includerea Proiectului dat în Ordinea de zi a Guvernului fără respectarea cerinţelor de mai sus şi avizele finale ale ministerelor, după discutarea tabelei de divergenţe şi remedierea neajunsurilor din Proiect, în pofida pct. 10 din H.G. nr. 34, din 17.01.2001 despre aprobarea Regulamentului Guvernului R. Moldova.
- Aprobarea conceptuală / de principiu a Proiectului în şedinţa din 25.02.2015, într-o viitoare redacţie, ce va fi definitivată în 7 zile din momentul şedinţei.


În continuare, dorim să înaintăm o serie de comentarii de ordin tehnic şi redacțional, menite să îmbunătățească proiectul de act normativ vizat.


1. Considerăm oportun de a insera în cadrul proiectului de Hotărâre de Guvern respectiv prevederi ce ar oferi posibilitatea de a diminua / majora cantitatea produselor destinate livrării în cadrul unui contract de achiziții specific, din contul majorării / diminuării prețului la produsele respective, în cazurile când prețurile au suferit schimbări ca urmare a fluctuațiilor cursului valutar, prețul fiind recalculat conform reglementărilor Hotărîrii de Guvern nr. 525, din 22.06.2010.


2. Sugerăm, în cadrul regulamentului vizat, elaborarea mecanismelor ce ar permite gestionarea cazurilor excepționale:


- Propunem stipularea în cadrul actului normativ respectiv a unor prevederi ce ar exonera vânzătorii (1) de obligații privind livrarea medicamentelor și a dispozitivelor medicale în caz de rechemare a acestora de către producător, precum și scutirea de la orice sancțiuni în acest sens;
- Propunem elaborarea prevederilor ce ar exonera agenții economici de la penalități în cazurile când marfa nu se livrează din cauza neachitării datoriilor istorice pentru bunurile procurate în cadrul altor contracte de achiziții încheiate cu aceeași instituție medicală. Menționăm, că agentul economic - vânzător (2), la rândul său, își onorează obligațiile contractuale ce țin de achitarea bunurilor vis-a-vis de producătorii de medicamente;


3. Recunoaștem necesitatea asigurării neîntrerupte a livrărilor de medicamente către instituțiile medicale, inclusiv prin înăsprirea sancțiunilor aplicate furnizorilor de medicamente, însă considerăm necesar de a remarca caracterul neechitabil al prevederilor pct. 591 , din Regulament, constatând discrepanța penalităților aplicate vânzătorului, raportate la penalitățile prevăzute cumpărătorului.
Făcând trimitere la prevederile art. 716, alin. 1, Cod Civil: „O clauză contractuală standard este lipsită de efect dacă prejudiciază disproporționat, contrar principiilor bunei-credințe, cealaltă parte a contractului. […]”, cât și în lumina existenței amenzilor prevăzute în cadrul art. 771 (Nerespectarea angajamentelor privind asigurarea instituţiei medico-sanitare cu medicamente), Codul Contravenţional al Republicii Moldova, solicităm respectuos revizuirea sancțiunilor aplicabile furnizorilor de medicamente.


În speranța unei colaborări fructuoase pe viitor, ne exprimăm disponibilitatea pentru detalierea comentariilor şi recomandărilor adresate.


Cu deosebită considerațiune,
Mila Malairău
Director Executiv
AP „Camera de Comerț Americană din Moldova”


1 Termenii de „vânzător”, „furnizor de medicamente” și „cumpărător”, sunt utilizați în sensul celui din cadrul Contractului Model
de achiziții publice a medicamentelor sau a dispozitivelor medicale (Anexa 3 din cadrul proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire
la modificarea și completarea Regulamentului privind achiziționarea de medicamente și alte produse de uz medical pentru
necesitățile sistemului de sănătate).
2 În cadrul Contractelor de achiziții publice a medicamentelor și dispozitivelor medicale

ODIMM logo
280 70