CE 1160x100 4 2

Marți, 05 Noiembrie 2013 12:15

Comerțul cu amănuntul pe brevet: până la 30 m.p și până la 300.000 de lei

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 166
din 11.10.2013
pentru modificarea şi completarea
unor acte legislative
Publicat : 01.11.2013 în Monitorul Oficial Nr. 243-247 art Nr : 687
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. – Legea nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 72–73, art. 485), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 3 se completează cu alineatul (61) cu următorul cuprins:
„(61) Pentru genul de activitate menţionat la poziţia 1.1 din anexă, titularul patentei îşi desfăşoară activitatea de întreprinzător în pavilion, chioşc (gheretă), tonetă, la tejghea, tarabă cu suprafaţa de pînă la 30 m2."
2. La articolul 7, alineatul (2) se abrogă.
3. La articolul 18 alineatul (3), cifra „100000" se substituie cu cifra „300000".
4. La poziţia 1.1 din anexă, după cuvîntul „tonete" se introduce textul „ , în chioşcuri (gherete), pavilioane".
Art. II. – Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 14 alineatul (3), textul „alin. (1), (3)" se substituie cu textul „alin. (3)".
2. La articolul 901, alineatul (1) se abrogă.
Art. III. – Guvernul, în termen de 3 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Igor CORMAN

Nr. 166. Chişinău, 11 octombrie 2013.

ODIMM logo
280 70
Яндекс.Метрика